Το ερευνητικό έργο MetroHESS, διακρίνεται σε ενότητες εργασίας προκειμένου για την βέλτιστη παρακολούθηση του.  Αρχικά θα διενεργηθούν μετρήσεις του δυναμικού ενέργειας αναγεννητικής πέδησης επί των συρμών και επί του συστήματος έλξης των τραίνων καθώς και παράλληλες ενεργειακές επιθεωρήσεις επί επιλεγμένων σταθμών του δικτύου του μετρό της Αθήνας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας.

Μετά το σχεδιασμό και την προ-διαστασιολόγηση των μεταβλητών του συστήματος θα ακολουθήσει η αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνοντας έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος, ανάλυση κόστους-οφέλους, μελέτη σκοπιμότητας.

Στη συνέχεια, οι προεπιλεχθείσες μεταβλητές θα αναλυθούν περαιτέρω διαμέσου προσομοιώσεων/μαθηματικών μοντέλων  προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αλλά και να επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός λειτουργίας τους. Μετά και τα αποτελέσματα των αλγορίθμων θα ακολουθήσει η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος, που θα περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση όλων των μερών του εξοπλισμού/ σχεδιασμός διεπαφών/ κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών ισχύος καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας τους.

Καθ’όλην τη διάρκεια του έργου θα υλοποιούνται δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας. Σκοπός της στρατηγικής διάδοσης είναι αφενός το έργο να γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό αφετέρου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα αξιολογηθεί για την απόδοση και την οικονομική του βιωσιμότητα και για το λόγο αυτό θα προηγηθεί εκπόνηση SWOT analysis, έκθεση σεναρίων χρήσης καθώς και πλάνο αξιοποίησης αποτελεσμάτων.

Η καινοτομία του έργου βασιζεται στο γεγονός οτι δεν γίνεται χρήση μοντέλων γενικής προσέγγισης, απεναντίας, το έργο θα εκμεταλλευτεί πρωτογενή πραγματικά ενεργειακά δεδομένα, τα οποία θα συλλεχθούν κατα τη διάρκεια των ενεργειακών μετρήσεων.