Αντικείμενο του έργου είναι:

  • Μείωση της καταναλλισκόμενης ενέργειας των σταθμών εφόσον μέρος του φορτίου βάσης θα καλυφθεί από την αποθηκευμένη ενέργεια στο Υβριδικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας.
  • Αντιστάσεις τοποθετούνται επί των τροχών μετατρέποντας την ενέργεια αναγεννητικής πέδησης σε θερμότητα, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά. Με την υλοποίηση του έργου, πλέον, η ανάγκη για αυτή τη μετατροπή δεν θα είναι απαραίτητη.
  • Μείωση του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρία λειτουργίας του μετρό.

Οι ερευνητικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Τεχνολογική αρτιότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας προκειμένου να εφαρμοστεί στο μετρό της Αθήνας καθώς και σε παρόμοιες εγκαταστάσεις.
  • Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του Υβριδικού Συστήματος.
  • Ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Εφόσον η αξιολόγηση της ανάπτυξης του συστήματος αποθήκευσης αποδειχθεί ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βρουν ευρύτερη εφαρμογή.
  • Η στρατηγική διαχείρισης του συστήματος αποθήκευσης, αναμένεται να βρει ευρεία οικονομική και εμπορική αξιοποίηση.
  • Τα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου και ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική/σχεδιασμός και η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας θα αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα και νέο τομέα διδασκαλίας.

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία συνεργασίας με τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών καθώς και να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ερευνητικών ιδρυμάτων, των εταιριών και των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ).